Realizacje

Zrównoważona mobilność

Podmiot

Tramwaje Śląskie SA

Rozwiń opis

 1. Studium wykonalności dla projektu pn. „Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008-2013”.
 2. Biznes plan w celu pozyskania dofinansowania ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Efektywne wykorzystanie energii, dla zadania pn. „Modernizacja 75 szt. taboru typu 105N oraz zakup 30 szt. nowego środka transportowego”.
 3. Studium wykonalności dla projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
 4. Studium wykonalności dla projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap 2”.

Podmiot

Gmina Miasto Rzeszów

Rozwiń opis

 1. Studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.
 2. Studium wykonalności dla projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.
 3. Studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Podmiot

Gmina Miasto Częstochowa – Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Rozwiń opis

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – w trakcie realizacji.

Podmiot

Miasto Gorzów Wielkopolski

Rozwiń opis

 1. Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp”.
 2. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
 3. Studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną̨ infrastrukturą ładowania dla miasta Gorzowa Wlkp”.
 4. Studium wykonalności wraz z modelem finansowym (arkuszem kalkulacyjnym) oraz załącznikami dla projektu: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap II”, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 – Działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.

Podmiot

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o

Rozwiń opis

 1. Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna”.
 2. Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.„System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna – etap II”.
 3. Studium wykonalności wraz z modelem finansowym i załącznikami dla zadania „Zakup autobusów elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania w Gorzowie Wielkopolskim – etap II”.
 4. Wniosek  o dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu „System zrównoważonego transportu  miejskiego  w  Gorzowie  Wlkp. – tabor  tramwajowy – etap II” wraz z prawem opcji polegającym na opracowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu –„System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor tramwajowy  i  infrastruktura techniczna – etap II”, które są dokumentami obligatoryjnymi przy złożeniu wniosków aplikacyjnychw konkursach ogłaszanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Podmiot

Miasto Białystok

Rozwiń opis

 1. Studium wykonalności dla projektu pn. „Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.
 2. Studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”.
 3. Studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku”.
 4. Studium wykonalności dla projektu pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.

Podmiot

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rozwiń opis

Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030.

Podmiot

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu sp. z o.o.

Rozwiń opis

Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Rozwój elektromobilności w transporcie zbiorowym Miasta Radomia, poprzez zakup 11 autobusów elektrycznych 18 m wraz z infrastrukturą” oraz wniosek o pożyczkę̨ w ramach programu „Zielony transport publiczny” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Priorytetowy Zielony Transport Publiczny.

Podmiot

Miasto Stołeczne Warszawa

Rozwiń opis

 1. Analiza możliwości rozwoju systemu parkingów „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023.
 2. Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
 3. Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”.
 4. Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego wokół wybranych szkół podstawowych – „Droga na szóstkę”
 5. Studium wykonalności pn. „Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej”

Podmiot

Miasto Poznań

Rozwiń opis

 1. Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035.
 2. Badanie i ocena jakości i efektywności komunikacji miejskiej w Poznaniu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej oraz liniach komunikacyjnych realizowanych w ramach porozumień międzygminnych.

Podmiot

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Rozwiń opis

Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych Woj. Kujawsko- Pomorskiego wraz z badaniem potoków pasażerskich, struktury biletów, preferencji podróży oraz badania jakości i efektywności komunikacji kolejowej w ramach projektu INTER-Regio-Rail (Europa Środkowa) – „Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego poprzez rozwój i odnowę regionalnych dworców kolejowych oraz innych miejsc dostępu do lokalnego ruchu kolejowego”.

 

Podmiot

Tyskie Linie Trolejbusowe sp. z o.o.

Rozwiń opis

 1. Dokumentacja aplikacyjna oraz PFU dla projektu pn. „Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją systemu zasilania”.
 2. Analiza wyników badań preferencji podróży transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej.

Podmiot

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Tychy sp. z o.o.


Rozwiń opis

Analiza prawnych i ekonomicznych skutków przekształcenia PKM Tychy sp. z o.o. w podmiot wewnętrzny.

Podmiot

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

Rozwiń opis

Wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz pełnienie funkcji Kierownika Projektu, w tym przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dla projektu pn. „Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach”.

Podmiot

Gmina Wrocław

Rozwiń opis

 1. Kompleksowe badania ruchu we Wrocławiu i otoczeniu 2018 – KBR 2018.
 2. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia (PZM MOFW).

Podmiot

Miasto Bydgoszcz

Rozwiń opis

 1. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF.
 2. Dokumentacja studialna i aplikacyjna dla projektu pn. „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego dla sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy”.
 3. Dokumentacja studialna i aplikacyjna dla projektu pn. „Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego na potrzeby czystej komunikacji miejskiej Miasta Bydgoszczy”.

Podmiot

Miasto Zabrze

Rozwiń opis

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Zabrze na lata 2017-2026.

Podmiot

PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Rozwiń opis

 1. Analiza ekonomiczna i finansowa dla projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów-Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn-Luboń – Etap II”.
 2. Rezultaty studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki”.

Podmiot

Transgór SA

Rozwiń opis

 1. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Zakup niskoemisyjnych środków transportu miejskiego zasilanych paliwem metanowym CNG”.
 2. Dokumentacja aplikacyjna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.12 Transformacja transportu.

Podmiot

Gmina Cieszyn

Rozwiń opis

Studium wykonalności i pełnienie funkcji konsultanta dla projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”.

Podmiot

Gmina Dąbrowa Górnicza

Rozwiń opis

Analiza finansowo-ekonomiczna oraz prawno-podatkowa dla projektu „Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej w formule PPP”.

Podmiot

Miasto Szczecin

Rozwiń opis

Doradztwo w zakresie wariantowego porównania korzyści i kosztów prawno – finansowych pokrycia wkładu własnego w projekcie pn. „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”.

Podmiot

Miasto Opole

Rozwiń opis

 1. Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS OPOLE) w ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód.
 2. Analiza funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu

Podmiot

Gmina Olsztyn

Rozwiń opis

Analiza możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym (MOF Olsztyn).

Podmiot

Gmina Bytom

Rozwiń opis

 1. Plan mobilności miejskiej dla Gminy Bytom.
 2. Strategia Rozwoju Elektromobilności w Bytomiu na lata 2020-2035.
 3. Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Bytom.

Podmiot

Miasto Knurów

Rozwiń opis

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów.

Podmiot

Miasto Świętochłowice

Rozwiń opis

Studium transportowe – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Świętochłowice.

Podmiot

Miasto Radzionków

Rozwiń opis

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Radzionkowa.

Podmiot

Gmina Rędziny

Rozwiń opis

Plan Mobilności dla Gminy Rędziny oraz opracowanie analizy transportu publicznego w zakresie oszacowania liczby osób korzystających z komunikacji autobusowej.

Podmiot

Gmina Nysa

Rozwiń opis

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030r. wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podmiot

Miasto Tychy

Rozwiń opis

 1. Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.
 2. Prognozy ruchu niezbędne do opracowania dokumentacji aplikacyjnej (Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści) dla projektu „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.
 3. Dokumentacja dla projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Podmiot

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie sp. z o.o.

Rozwiń opis

 1. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa”.
 2. Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Moja Przyjazna Komunikacja – zakup taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Częstochowa – etap II”.

Podmiot

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice sp. z o.o.

Rozwiń opis

Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych”.

Podmiot

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sosnowiec sp. z o.o.

Rozwiń opis

Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Zakup taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu”.

Podmiot

Gmina Aleksandrów Kujawski

Rozwiń opis

Strategia Elektromobilności dla Gminy Wiejskiej Aleksandów Kujawski na lata 2020-2040.

Podmiot

Miasto Kielce

Rozwiń opis

Strategia rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta Kielce.

Podmiot

Gmina Izabelin

Rozwiń opis

Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Izabelin”.

Podmiot

Miasto Józefów

Rozwiń opis

Dokumentacja aplikacyjna dla projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

Podmiot

Gmina Miasto Marki

Rozwiń opis

Studium wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie dla Projektu partnerskiego pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka”.

Podmiot

Gmina Brwinów

Rozwiń opis

Studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów”.

Podmiot

Gmina Wołomin

Rozwiń opis

Studium wykonalności dla projektu pn. „Ścieżki i infrastruktura rowerowa na terenie Gminy Wołomin”.

Podmiot

Gmina Legionowo

Rozwiń opis

Studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa warunków rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez stworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.

Podmiot

Gmina Łomianki

Rozwiń opis

Studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa warunków rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez stworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.

Podmiot

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Rozwiń opis

Studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa warunków rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez stworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.

Podmiot

Gmina Koluszki

Rozwiń opis

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Koluszki.

Podmiot

Gmina Miejskiej Giżycko

Rozwiń opis

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022

Podmiot

Gmina Miasta Toruń

Rozwiń opis

Polityka parkingowa dla Gminy Miasta Toruń.

Podmiot

Gmina Miasta Gdańska

Rozwiń opis

Studium Transportowe dla dzielnicy Orunia, św. Wojciech, Lipce.

Podmiot

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Rozwiń opis

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 – w trakcie realizacji.

Podmiot

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Rozwiń opis

 1. Analiza skutków zmian zakresu rzeczowego dla Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.
 2. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) – w trakcie realizacji.

Podmiot

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

Rozwiń opis

 1. Ocena komplementarności wsparcia infrastruktury kolejowej w ramach III osi priorytetowej Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) z projektami realizowanymi w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), RPO Polski Wschodniej oraz środków krajowych w Polsce Wschodniej w perspektywach 2007-2013 i 2014-2020.
 2. Ekspertyza na potrzeby przygotowania programu rozwoju ruchu rowerowego w Polsce w związku z trwającymi pracami nad programowaniem perspektywy finansowej 2021-2027.

Podmiot

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rozwiń opis

 1. Model finansowy w związku z realizacją założeń projektu „Trans -Borders”.
 2. Ocena efektów inwestycji transportowych realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020.

Podmiot

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rozwiń opis

Analiza oraz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego”.

Podmiot

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „KOMUNIKACJA”

Rozwiń opis

Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium wykonalności.

Podmiot

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Rozwiń opis

Aktualizacja modelu ruchu dla Odrzańskiej Drogi Wodnej opracowanego w ramach prac nad Programem Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły.

Podmiot

Gmina Miasta Gdynia

Rozwiń opis

Badania opinii publicznej wśród gdyńskich przedsiębiorców dotyczącej świadomości i zachowań w zakresie elektromobilności.

Podmiot

Miasto Katowice

Rozwiń opis

Badanie istniejących potoków pasażerskich w związku z uruchomieniem węzłów przesiadkowych w Katowicach.

Podmiot

Gmina Miejska Kraków

Rozwiń opis

Badanie ruchu autokarów turystycznych.

Podmiot

Gmina Miejska Ostróda

Rozwiń opis

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostróda.

Podmiot

Gmina Piła

Rozwiń opis

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły” (ZIT MOF Piły)

Podmiot

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Aglomeracja Beskidzka

Rozwiń opis

Plan Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

Podmiot

Gmina Zielonka

Rozwiń opis

Studium wykonalności dla projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę podziemnego parkingu „Parkuj i Jedź” w Zielonce”.

Wspieramy zrównoważoną mobilność

Nasze nowoczesne rozwiązania transportowe w Twoim mieście!