Huta Pokój S.A. – zakończona analiza możliwości przekształceń własnościowych zasobu mieszkaniowego

Sektor mieszkaniowy łączy w sobie bardzo wiele dziedzin i jest synergią wielu dążeń, dlatego warto go uważnie badać i wyciągać wnioski. Nasi eksperci w tym obszarze mają duże doświadczenie, a w ostatnim czasie przeprowadzili na zlecenie „Huty Pokój” S.A. usługę doradczą, polegającą na analizach możliwości przekształceń własnościowych zasobu mieszkaniowego zarówno pod kątem ekonomicznym, prawnym jak i społecznym.

Kompleksowe doradztwo na przestrzeni 4 miesięcy od października 2023 r. do stycznia 2024 r. realizowały dwa zespoły ekspertów: analitycy z LPW Consulting oraz prawnicy LPW Kancelaria.

Zakres zadań zrealizowanych na rzecz Huty Pokój S.A.:

  • Analiza sytuacji prawnej zasobu mieszkaniowego w kontekście identyfikacji możliwych rozwiązań z zakresu potencjalnych przekształceń własnościowych
  • Analiza bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej działalności mieszkaniowej, w tym przyjętej polityki czynszowej w aspekcie potencjalnych przekształceń własnościowych,
  • Analiza bieżącej gospodarki remontowej oraz identyfikacja potrzeb modernizacyjnych w kontekście prospektywnej możliwości uzyskania wsparcia, tj. dotacji i dofinansowań na remonty i modernizację lokali,
  • Identyfikacja i charakterystyka potencjalnych wariantów przekształceń własnościowych na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz
  • rekomendacja ekspercką dla optymalnego wariantu przekształcenia własnościowego zasobu mieszkaniowego,
  • Sporządzenie mapy drogowej, tj. planu działań dla osiągnięcia założonego celu w danej perspektywie czasowej, dla procesu wdrożenia rekomendowanego wariantu
  • Pozyskanie niezbędnej dokumentacji źródłowej zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, z zakresu stanowiącego przedmiot badania
  • Weryfikacja w/w dokumentacji oraz analiz w celu określenia poziomu zgodności z obowiązującymi normami, jak również wskazanie możliwych niezgodności stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla przedmiotu badania
  • Bieżące konsultacje operacyjne z uprawnionymi pracownikami Spółki, jak też osobami wskazanymi przez Zarząd w celu pozyskiwania niezbędnych wyjaśnień czy informacji uzupełniających
  • Opracowanie pisemnego raportu w języku polskim, w którym zawarto ustalenia stanu faktycznego, syntetyczne zestawienia wyników analiz, wnioski oraz rekomendacje

Funkcjonowanie podmiotu w ramach lokalnej gospodarki wymaga okresowej weryfikacji i oceny zjawisk ekonomiczno-społecznych zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak też w jego otoczeniu. Warunkiem umożliwiającym efektywne zarządzanie danym obszarem działalności Spółki jest pogłębiona analiza bieżącej sytuacji, prowadzona w kontekście projektowania prospektywnych rozwiązań funkcjonalnych, w tym korzyści i ryzyk z tym związanych.

Kluczowe znaczenie dla wyznaczenia przyszłego kierunku działań, a tym samym wyboru przez Klienta optymalnego podejścia do posiadanego zasobu mieszkaniowego, miała pogłębiona analiza problemów oraz potrzeb rozwojowych, powiązana równocześnie z umiejętnym doborem ustawowych instrumentów z obszaru aktywnej polityki mieszkaniowej i proinwestycyjnej, szczególnie możliwości uzyskiwania wsparcia w postaci dotacji i dofinansowań na remonty i modernizacje lokali. Diagnoza ta wymagała z jednej strony kompleksowego podejścia do problematyki mieszkalnictwa, z drugiej zaś nieszablonowego i perspektywicznego spojrzenia” – podsumowuje Marcin Roj – Manager ds. Projektów Kluczowych LPW Grupa.

Całość wykonanych prac oraz przedstawione rekomendacje pozwolą na rozpoczęcie długofalowego procesu wdrażania w życie przekształceń własnościowych zgodnie ze sporządzoną mapą drogową, a my mamy w tym swój skromy udział.

Red. Ewa Kowacz Dyrektor ds. PR & Marketingu LPW Grupa