Polityka Prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług LPW spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach poprzez Serwis znajdujący się na stronie:
  www.lpw-grupa.pl, www.lpw-consulting.pl, www.lpw-kancelaria.pl, www.lpw-smartcity.pl, www.lpw-engineering.pl, www.lpwmc.pl
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest LPW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-599) przy ul. Żeliwnej 38 tel. 32 307 03 10, e – mail: [email protected] zwany dalej Administratorem.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Administratora oraz w celach marketingowych.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tzn. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, której jest Pan/Pani stroną, art. 6 ust.1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. f – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – uzasadnionym interesem jest w szczególności ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez Administratora a także  przetwarzanie danych  w celach marketingowych np. w celu tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez Administratora  działań marketingowych.
 1. Dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach :
  a) marketing usług i komunikowanie się przez Administratora w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych,
  b) obsługa zapytań ofertowych,
  c) rozwój działalności i usług spółek Grupy LPW,
  d) przedstawianie informacji o spółkach Grupy LPW i zakresie ich usług,
  e) identyfikowanie klientów o podobnych potrzebach,
  f) analizy dotyczące np. trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedażowych,
  g) podnoszenie jakości usług spółek Grupy LPW,
  h) wysyłka newslettera, informowanie o realizowanych projektach, w przyszłości oraz zapraszanie na organizowane wydarzenia – dotyczy sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną lub komunikację telefoniczną w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Przetwarzane dane obejmują: adres e-mail,
 • imię, nazwisko,
 • nazwę firmy/instytucji/organizacji/uczelni,
 • liczbę zatrudnionych, branżę,
 • stanowisko/student,
 • numer telefonu,
 • miasto, kod pocztowy, województwo, ulicę, kraj,
 • adres IP, dane o lokalizacji, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, datę i czas logowania do serwera.
 1. W ramach gromadzenia plików „cookies” – z czego można zrezygnować w ustawieniach przeglądarki – dane są pozyskiwane automatycznie w celu:
  a) prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji oraz bezpieczeństwa strony internetowej,
  b) monitorowania stanu sesji,
  c) analiz, badań i audytu wyświetleń strony internetowej,
  d) w celach statystycznych i marketingowych.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom : spółki należące do Grupy LPW, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora takim jak : biuro księgowe, Poczta Polska lub kurierzy, podmioty świadczący obsługę IT, podmioty świadczące obsługę prawną. Udostepnienie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem może nastąpić jedynie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, co jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów,
  w których zostały podane. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę
  (np. na otrzymywanie ofert marketingowych) – Administrator przechowuje dane do czasu odwołania zgody. W przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem i realizacją umowy – dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania okresów wskazanych w przepisach prawa,
  na podstawie których możliwe jest dochodzenie roszczeń. W przypadku przetwarzania danych
  na potrzeby realizacji przepisów prawa – Administrator przechowuje dane tak długo, jak wymaga tego prawo. W przypadku przetwarzania danych na potrzeby wyłącznie kontaktu – Administrator przechowuje dane nie dłużej niż 2 lata następujące po końcu roku, w którym zaprzestano kontaktu.
 1. Do danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, której dane dotyczą. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i zaprzestania przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, a także
  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości świadczenia usług przez Administratora lub brak możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności serwisu Administratora.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Nazwa LPW Grupa odnosi się do grupy spółek, z których każda funkcjonuje pod swoją marką i stanowi odrębny podmiot prawny. Więcej tutaj.